Verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden op www.dp-eventproductions.be

We willen u hierna graag informeren over onze algemene voorwaarden die regelen hoe we uw bestellingen & reservaties verwerken en afhandelen.

 1. AFSLUITEN VAN HET CONTRACT EN LEVERING VAN ARTIKELEN
  1. Voor bestellingen en reservaties op www.dp-eventproductions.be worden de contracten enkel afgesloten in de Nederlandse taal. Wanneer u onze diensten bestelt, sluit u een contract met DP-Eventproductions, Sint-Hubertusstraat 4, 3570 Alken
  2. Gelieve te noteren dat onze verbintenis tot levering van uw bestelling uitzonderlijk is opgeschort in de volgende situatie omdat het als een situatie van overmacht wordt beschouwd voor ons:
   1. De laattijdige of foutieve levering van de stock door onze leveranciers, waarbij wij nochtans de gepaste bestelprocedures hebben gevolgd, en dit enkel indien de laattijdige levering door onze leveranciers niet te wijten is aan een voorafgaandelijke tekortkoming door ons, en indien we u onverwijld hebben geïnformeerd omtrent deze situatie.
   2. Bijkomend mogen wij het inkooprisico niet hebben aanvaard met betrekking tot de bestelde artikelen.
  3. Indien artikelen uitgeput zijn in onze voorraad, en door onze leverancier, om welke reden ook, niet meer kunnen geleverd worden, zullen wij u onverwijld elke betaling die u heeft gedaan, terugbetalen. We kunnen niet gedwongen worden om de bestelde artikelen elders in te kopen, aangezien wij het inkooprisico niet aanvaarden, zelfs niet voor soortgoederen (waarvan enkel het type en de eigenschappen van de goederen worden vermeld). Enige mogelijke aansprakelijkheid voor onbeschikbare artikelen zal in elk geval beperkt zijn tot het door u betaalde bedrag voor de onbeschikbare artikelen dat wij u onverwijld zullen terugbetalen.
  4. Wij leveren in België. Wanneer tijdsperiodes zijn uitgedrukt in werkdagen, betekenen werkdagen alle dagen van maandag tot en met vrijdag, wettelijke feestdagen uitgezonderd.
 2. PRIJZEN, VERZENDKOSTEN EN EIGENDOMSOVERDRACHT.
  1. De prijzen die staan vermeld op datum van de bestelling, zijn van toepassing. De vermelde prijzen zijn definitieve en totale prijzen, BTW inbegrepen.
  2. Al onze prijzen zijn de prijzen afgehaald in ons magazijn.
  3. Volgende artikelen vallen buiten de afhaalmogelijkheid en worden ten allen tijde en mits bijbetaling aan huis geleverd en door ons geplaatst en/of aangesloten:
   1. Tenten
   2. Bijhorende vloerplaten
   3. Geluids- en lichtinstallaties
   4. Springkastelen
   5. Rodeo stier
  4. De artikelen blijven eigendom van DP-Eventproductions tot integrale betaling van de aankoop/verhuurprijs.
 3. BETALING.
  1. Algemeen aanvaarden wij de volgende betaalmethodes:
    1.  30% bij bestelling of reservatie (per overschrijving)
    2.  50% één maand voor event of levering (per overschrijving)
    3.  20% de dag van ophaling/levering (Cash)
  2. We behouden ons het recht voor om bepaalde betalingsmethoden niet te aanvaarden voor een specifieke bestelling en te verwijzen naar andere betaalmethodes. Gelieve te noteren dat wij alleen betalingen aanvaarden van rekeningen binnen de Europese Unie (EU). U bent verantwoordelijk voor elke kost die gepaard gaat met de betaaltransactie.
  3. De niet, of onvolledige betaling van de factuur op de vervaldatum leidt tot het opstarten van een interne en externe invorderingsprocedure. Per verstuurde interne rappel door DP-Eventproductions zal een forfaitaire administratieve kost van 5,50 EUR in rekening gebracht worden. Wanneer DP-Eventproductions de inning van de vordering toevertrouwt aan een derde, zoals bijvoorbeeld een incassobureau, zal daarvoor een forfaitair bedrag in rekening gebracht worden van 10% van het gefactureerde bedrag, met een minimum van 40 euro, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. Op ieder bedrag dat niet (volledig) op de vervaldag betaald is, zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling vanaf de vervaldag tot de datum van volledige betaling de wettelijke interest aangerekend worden. Voor elke laattijdige terugbetaling door DP-Eventproductions, heeft u recht op een forfaitaire schadevergoeding van 10% zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, evenals op wettelijke interesten op het verschuldigd bedrag. De geschillen betreffende de betaling of de uitvoering van de leveringen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt.
  4. Bij verhuring van geluids- en lichtinstallaties wordt er steeds een huurwaarborg gevraagd.
   1. Deze is afhankelijk van het gehuurde artikel en variëert van 10%  tot 30% van de nieuwwaarde van het artikel. En moet contant betaald worden
   2. Indien het artikel, tijdig en in goede staat wordt afgeleverd, ontvangt de huurder deze waarborg terug.
  5. Indien het gehuurde artikel niet tijdig wordt teruggeleverd, zonder voorafgaande berichtgeving rekenen wij volgende door aan de huurder, zonder voorafgaande ingebrekestelling:
   1. De huurprijs/dag  per aan gevatte dag (00h00-23h59) van elk artikel dat niet tijdig terug is
   2. 10% van het factuurbedrag met een minimum van 50,00€ excl BTW.
  6. Bij diefstal van een artikel, wordt de restwaarde van dit artikel doorgerekend aan de huurder.
   1. De restwaarde wordt bepaald door de verhuurder
  7. Artikelen die beschadigd zijn worden:
   1. Indien mogelijk, hersteld.
    1. De herstellingskosten worden integraal doorgerekend aan de huurder
   2. Indien herstelling niet mogelijk of onverantwoord is.
    1. Wordt de restwaarde van het artikel doorgerekend aan de huurder.
    2. De restwaarde wordt bepaald door de verhuurder.
 4. WETTELIJK HERROEPINGSRECHT TEN AANZIEN VAN DP-EVENTPRODUCTIONS DIENSTEN OF SERVICES. INDIEN U DP-EVENTPRODUCTIONS DIENSTEN OF SERVICES AANKOOPT, GELIEVE DE VOLGENDE INFORMATIE EN RICHTLIJNEN TE LEZEN EN TE VOLGEN.         Informatie omtrent het herroepingsrecht:
  1. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen de overeenkomst te herroepen zonder opgave van reden en zonder kosten (tenzij voor de kosten vermeld in artikel 6.4 en 6.7). De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
  2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (per gewone post) DP-Eventproductions, Prins Albertlaan 57 bus 102, 3800 Sint-Truiden, of per e-mail: [email protected] ) via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping (art. 6.10), maar u bent hiertoe niet verplicht. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en indienen via onze website www.dp-eventproductions.be Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.Uitzondering op het herroepingsrecht
  3. U heeft geen recht om de overeenkomst te herroepen als uw bestelling bestaat uit verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne (bv. cosmetica) en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.
   Na het openen of wijzigen van de veiligheidsverpakking die het artikel geheel of gedeeltelijk bedekt, kan u niet meer verzaken aan de aankoop.
   Gevolgen van de herroeping
  4. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u op dat moment heeft gedaan, exclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.
  5. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, in overeenstemming met artikel 9, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen geen kosten in rekening worden gebracht voor deze terugbetaling.
  6. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop U het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft meegedeeld, (DP-Eventproductions, Prins Albertlaan 57 bus 102, 3800 Sint-Truiden, e-mail: [email protected] ) terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De verzenddatum wordt hier als bewijs gehanteerd.
  7. De kosten voor terugzending vallen volledig ten uwe laste. Gelieve te noteren dat in dat geval de kosten grotendeels afhankelijk zullen zijn van de toepasselijke prijs van de verzender van uw keuze.
  8. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, en een controle hebben uitgevoerd, in welke staat de teruggestuurde goederen zich bevinden.
  9. bent volledig aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.MODELFORMULIER VOOR HERROEPING.
  10. Indien u de overeenkomst wenst te herroepen, gelieve dit formulier in te vullen en ons terug te sturen:
   Aan: DP-Eventproductions, Prins Albertlaan 57 bus 102, 3800 Sint-Truiden, email: [email protected]                               Ik/wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen (*) :
   — besteld op / ontvangen op (*)
   — uw naam / namen:
   — Uw adres:
   — Motivatie herroeping:
   — Uw handtekening (enkel wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
   — Datum
   (*) Doorhalen wat niet van toepassing is
 5. TERUGBETALINGEN.
  1. Elke terugbetaling zal automatisch gebeuren op de rekening die u heeft gebruikt voor de betaling. Voor betalingen per overschrijving en voorafbetalingen, zal de terugbetaling gebeuren op de rekening van waaruit de betaling is geschied.
 6. KLANTENDIENST.
  1. De klantendienst kan worden gecontacteerd via Telefoon, fax, mail en het contact-formulier.
 7. VARIA
  1. Onze aansprakelijkheid voor gebreken wordt geregeld door de toepasselijke wettelijke bepalingen.
  2. Deze algemene voorwaarden kunnen worden bekeken: www.dp-eventproductions.be  U kan dit document ook afdrukken of opslaan door de geschikte functies te gebruiken in uw web browser (normaal Document -> Opslaan als). U kan dit document ook downloaden en archiveren als pdf door hier te klikken. Om het pdf-document te openen, zal u Adobe Reader nodig hebben, dat u gratis kan downloaden op www.adobe.be , of een gelijkaardige pdf-lezer.
  3. U kan de details van uw bestelling ook gemakkelijk archiveren door ofwel de algemene voorwaarden te downloaden en de geschikte functies in uw web browser te gebruiken om de samenvatting van uw bestelling op te slaan zoals dit verschijnt op de laatste pagina van het bestelproces in de webshop, of door de automatische bevestiging van de bestelling af te wachten die we ook versturen naar het door u aangeduid e-mailadres na het afronden van uw bestelling. De bevestiging van de bestelling per e-mail omvat de details van uw bestelling en onze algemene voorwaarden en kan gemakkelijk worden afgedrukt of opgeslagen met uw e-mailprogramma. Wij archiveren de inhoud van uw contract gedurende maximaal drie jaren.
  4. Indien één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden nietig zouden zijn, zal dit de geldigheid van de andere bedingen niet aantasten.

Met vriendelijke groeten,
DP-EVENTPRODUCTIONS
Prins Albertlaan 57 bus 102
3800  Alken
België
BTW-nummer: BE 0696356763

Laatst bijgewerkt 10.12.2023